O CGI-u

TKO SMO

Centar za građanske inicijative Poreč je ljudskopravaška, feministička, mirotvorna i neprofitna organizacija civilnog društva koja, poštujući načela slobode, jednakosti i ravnopravnosti, od 1992. godine štiti i promovira ljudska prava i aktivno građanstvo, pruža direktnu zaštitu, javno zagovara i lobira kod predstavnica i predstavnika javne vlasti, osvještava i educira građanke i građane, pruža potporu u radu i razvoju organizacija civilnog društva i građanskih inicijativa koje doprinose općem dobru i jačanju građanskog društva.

NAŠA VIZIJA

Dobro organizirano i utjecajno civilno društvo u zajednici u kojoj se ostvaruju ljudska prava i svi/e građani/ke imaju jednake mogućnosti za kvalitetan život u skladu s prirodom.

VRIJEDNOSTI ORGANIZACIJE

Sloboda, jednakost, ravnopravnost, mirotvornost, socijalna pravda, poštivanje ljudskih prava, nepovredivost vlasništva, očuvanje prirode i čovjekova okoliša, vladavina prava, demokratski višestranački sustav, solidarnost.

NAŠI/E KORICNICI/ICE

Organizacije civilnog društva (udruge i neformalne inicijative), žene, mladi, stari, osobe s invaliditetom, LGBT osobe, nacionalne manjine

KAKO DJELUJEMO?

CGI djeluje kroz javno zagovaranje za promjene, osvještavanje i edukaciju građana/ki i pružanje potpore radu i razvoju udrugama i inicijativama koje doprinose općem dobru i jačanju građanskog društva u Hrvatskoj. CGI djeluje na području Istarske županije, na području Hrvatske te izvan nje, u suradnji s drugim udrugama i mrežama.

CILJEVI OSNIVANJA CGI-a

Izgradnja mira i demokracije zasnovanih na poštivanju temeljnih ljudskih prava i sloboda te društva u kojem će najviša vrijednost biti slobodni/e građani i građanke jednaki/e u svojim pravima  i slobodama i koji/e će svoj život uređivati po vlastitoj mjeri, interesima i potrebama.

SVRHA I PROGRAMSKO PODRUČJE DJELOVANJA CGI-a:
 • promicanje, zaštita i unaprjeđivanje ljudskih prava, posebice ženskih ljudskih prava na feminističkim načelima
 • pomoć razvoju demokratskog procesa promoviranjem pluralizma kao načela ustrojstva države i društva koji legitimira građane/ke da slobodno ostvaruju svoje interese;
 • poticanje razvoja lokalne samouprave, organizacija civilnog društva i zajednice kao okvira za unapređenje kvalitete življenja i zadovoljavanja svakodnevnih potreba i interesa građana i građanki;
 • osposobljavanje CGI-a za kvalitetno i učinkovito pružanje usluga, djelovanje te ostvarivanje financijskih, stručnih i ostalih neophodnih kapaciteta za razvoj novih inicijativa. 
DJELATNOSTI CGI-a:
 • Promicanje kulture ljudskih prava, mira, nenasilja i tolerancije te jačanje svijesti o njihovoj važnosti organiziranjem tribina, okruglih stolova, seminara, radionica, kampanja i sl.;
 • Pružanje podrške ljudima čija su ljudska prava i slobode ugroženi;
 • Unapređivanje i razvijanje specifičnih ljudskih prava žena, pružanje neposredne potpore u ostvarivanju prava na razliku, život bez nasilja i prava na izbor – javno zagovaranje ženskih prava, jačanje institucionalnih oblika podrške ženama u ostvarivanju prava na punu participaciju u svim sferama političkog, javnog i ekonomskog života u zajednici;
 • Poticanje i podrška građanskim inicijativama u cilju aktivnijeg uključivanja u procese odlučivanja na lokalnoj razini;
 • Praćenje i analiza donošenja i provođenja odluka, propisa i drugih pravnih akata na lokalnoj i županijskoj razini, zakona i upravno-pravne prakse na razini RH te pokretanje zakonodavnih inicijativa;
 • Izdavanje biltena, časopisa, brošura i knjiga, snimanje filmova i sl.

Suradnja

Centar od početka djelovanja surađuje s brojnim nevladinim organizacijama s područja Istre i cijele Hrvatske.

Suosnivači smo i članovi Ženske mreže Hrvatske koja okuplja preko 40 ženskih NVO-a s područja Hrvatske, a sjedište joj je u Poreču. Uključeni smo u sve aktivnosti koje Mreža već nekoliko godina poduzima na promociji ženskih ljudskih prava, posebno u Ad hoc koalicijama za izbore i kampanjamo protiv nasilja nad ženama «16 dana ženskog aktivnizma protiv nasilja nad ženama».

Od 2002. godine Centar član Koalicije za promociju i zaštitu ljudskih prava (osam organizacija s područja Hrvatske) i sudjeluje u zajedničkim projektima.

Centar je inicijator i suosnivač neformalne mreže pod nazivom Koordinacije organizacija civilnog društva Istre (27 organizacija, građanskih inicijativa i saveza udruga s područja Istre) s kojim je zajednički organizirao niz tribina, okruglih stolova, i konferencija za novinare. Zajednički provodimo projekt «Građani i političko odlučivanje» koji je usmjeren na sudjelovanje NVO-a u radu odbora Skupštine Istarske županije . Također smo Istarskoj županiji predložili prijedlog Sporazuma o suradnji IŽ i nevladinog neprofitnog sektora.

Centar u suradnji s 25 NVO-a s područja Hrvatske, sudjeluje u zajedničkom projektu «Zakonodavstvo i građani» što ga vodi Hrvatski Helsinški odbor, a cilj mu je uspostavljanje trajne i učinkovite suradnje NVO-a i Sabora – razmjenjivanje ideja o značajnim društvenim pitanjima; transparentnosti rada Sabora i dostupnosti informacija; omogućavanje građanima, civilnim inicijativama i NVO-ima predlaganje novih, te izmjena i dopuna postojećih zakona.

Centar je ostvario vrlo dobru suradnju s lokalnom samoupravom organizacijom susreta vijećnika i vijećnica, članova i članica poglavarstava, predstavnika institucija iz zdravstva i socijalne djelatnosti, i predstavnika NVO-a u istarskim gradovima

Centar surađuje s Istarskom županijom:
 • Članovi smo županijske Koordinacije za ljudska prava
 • U prošlom smo mandatu bili članovi županijskog Savjeta za europske integracije
 • Članovi smo županijskog Povjerenstva za jednakost spolova
 • Članovi smo županijskog tima u projektu «Rukovođenje i upravljanje za zdravlje u lokalnoj upravi i samoupravi»
 • Članovi smo županijskog tima u projektu «Zajednice koje se brinu» usmjerenog na razvoj modela prevencije poremećaja u ponašanju kod mladih
 • Posebno dobro surađujemo sa županijskim odjelima: za zdravstvo, socijalnu skrb i rad; za prosvjetu i kulturu; za lokalnu upravu i samoupravu
Centar je dobitnik godišnje nagrade «Plakete Grada Poreča» za 1998 godinu. 

2003. godine dobili smo Diplomu Vijeća Europe kao organizacija partner Agencije lokalne demokracije Brtonigla-Verteneglio u implementaciji programa razvoja lokalne demokracije u jugoistočnoj Europi.