Područja djelovanja CGI-a:

Promocija i zaštita ljudskih prava

Zaštita ljudskih prava i temeljnih sloboda kroz primjenu načela vladavine prava

 • pružanje direktne zaštite korisnicima/icama
 • pokretanje inicijativa za promjene postojećih zakona i donošenje novih zakona i akata
 • sudjelovanje u donošenju javnih politika o suzbijanju diskriminacije
 • provođenje zagovaračkih aktivnosti i jačanje kapaciteta OCD-ova
 • provođenje edukacija za ciljane skupine
 • stručno usavršavanje djelatnika/ica
 • zagovaračke aktivnosti u svrhu poboljšanja položaja i kvalitete života svih marginaliziranih skupima (osobe s invaliditetom, nacionalne manjine, žene, seksualne manjine i ostale marginalizirane skupine)
 • promoviranje i njegovanje antifašističkih vrijednosti


Jačanje kapaciteta CGI-a unutar antidiskriminacijske mreže

 • sudjelovanje u radu mreže
 • nastavak rada i jačanja kapaciteta CGI-a kao kontakt točke Ureda pučke pravobraniteljice u svrhu suzbijanja diskriminacije
 • podnošenje prijava pravobraniteljstvima kroz direktnu zaštitu i rad s korisnicima/icama


Formiranje javnog mnijenja

 • praćenje rada javnih institucija i informiranje javnosti o stanju ljudskih prava i pojavnosti/suzbijanju diskriminacije
 • senzibiliziranje javnosti u cilju promocije i zaštite ljudskih prava
 • organiziranje javnih događanja, razgovaraona, akcija, tribina, obilježavanje važnih datuma
 • suradnja s medijima u svrhu promocije i zaštite ljudskih prava
 • provođenje edukacija u cilju otvaranja društva prema LGBT zajednici, povećanja vidljivosti LGBT osoba u društvu i sprječavanja diskriminacije
 • organizacija i sudjelovanje u javnim kampanjama
 • stručno usavršavanje djelatnika/ica
 • organiziranje javnih događanja, razgovaraona, akcija, tribina, obilježavanje važnih datuma
 • sudjelovanje u radu mreža koje se bave promocijom i zaštitom ljudskih prava (BABELNOR, Inicijativa za donošenje Zakona o životnom partnerstvu)

Promocija i zaštita ženskih ljudskih prava

Postizanje ravnopravnosti spolova

 • Praćenje primjene i provedbe zakona, politika, strategija
 • Osvještavanje ciljnih skupina i javnosti o ravnopravnosti spolova
 • Educiranje, praćenje rada i pružanje podrške povjerenstvima za ravnopravnost spolova
 • Osnaživanje žena u jednoroditeljskim obiteljima
 • Kreiranje sigurnog ženskog prostora
 • promocija feminizma i ženskog aktivizma
 • Informiranje i osvještavanje šire javnosti o ženskim ljudskim pravima putem društvenih mreža i weba
 • Organiziranje javnih događanja, tribina, razgovaraona, akcija povodom obilježavanja  datuma važnih za žene
 • Sudjelovanje u Ženskoj mreži Hrvatske i PETRA mreži
 • Stručno usavršavanje zaposlenika/ica


Program protiv nasilja nad ženama

 • Educiranje ciljanih skupina o nasilju nad ženama
 • Osvještavanje javnosti o problemu nasilja nad ženama
 • Stvaranje podrške resocijalizaliciji i reintegraciji žena nakon izlaska iz nasilja
 • Sustavno educiranje mladih i javnosti o svim vrstama nasilja nad ženama
 • Ratifikacija Konvencije VE o nasilju nad ženama i nasilju u obitelji
 • Sudjelovanje u radu Ženskog suda – feminističkog pristupa pravdi
 • Organiziranje javnih događanja, tribina, razgovaraona, akcija povodom obilježavanja  datuma važnih za žene
 • Stručno usavršavanje zaposlenika/ica


Žene i politika

 • Zagovaranje veće političke participacije žena
 • Sustavno educiranje žena u politici
 • Osnaživanje žena za ulazak u politiku
 • Praćenje primjene i provedbe zakona, politika, strategija
 • Praćenje utjecaja javnih politika na položaj žena
 • Organiziranje javnih događanja, tribina, razgovaraona, akcija povodom obilježavanja  datuma važnih za žene
 • Stručno usavršavanje zaposlenika/ica


Seksualna i reproduktivna prava žena

 • Očuvanje ženskih seksualnih i reproduktivnih prava i zdravlja
 • Otvaranje tema iz područja ženskog zdravlja, rodno uvjetovanog nasilja, ženske seksualnosti
 • Senzibiliziranje javnosti za pojave rodno uvjetovanih diskriminacijskih praksi
 • Smanjenje utjecaja određenih društvenih skupina na ograničavanje ženskih reproduktivnih prava
 • Organiziranje javnih događanja, tribina, razgovaraona, akcija povodom obilježavanja  datuma važnih za žene
 • Stručno usavršavanje zaposlenika/ica

Promocija i zaštita LGBT prava

 • provođenje edukacija u cilju otvaranja društva prema LGBT zajednici, povećanja vidljivosti LGBT osoba u društvu i sprječavanja diskriminacije
 • organizacija i sudjelovanje u javnim kampanjama
 • stručno usavršavanje djelatnika/ica
 • organiziranje javnih događanja, razgovaraona, akcija, tribina, obilježavanje važnih datuma
 • sudjelovanje u radu mreža koje se bave promocijom i zaštitom ljudskih prava (BABELNOR, Inicijativa za donošenje Zakona o životnom partnerstvu)

Besplatna pravna pomoć

Centar za građanske inicijative Poreč besplatno pruža primarnu pravnu pomoć sukladno Zakonu o besplatnoj pravnoj pomoći (NN 143/13).

Što obuhvaća primarna pravna pomoć?

 • opću pravnu informaciju
 • pravni savjet
 • sastavljanje podnesaka pred javnopravnim tijelima, Europskim sudom za ljudska prava i međunarodnim organizacijama
 • zastupanje u postupcima pred javnopravnim tijelima
 • pravnu pomoć u izvansudskom mirnom rješenju spora. 


Što ne obuhvaća primarna pravna pomoć?

 • zastupanje u sudskim postupcima
 • sastavljanje podnesaka u sudskim postupcima. 

To je sekundarna pravna pomoć koju pružaju odvjetnici prema Zakonu o besplatnoj pravnoj pomoći, a postupak se pokreće podnođenjem Zahtjeva za odobravanje korištenja besplatne pravne pomoći uredu državne uprave u županiji prema Vašem prebivalištu.

Kada mogu ostvariti pravo na primarnu pravnu pomoć?

Pravo na primarnu pravnu pomoć imate ako ispunjavate sve sljedeće uvjete:

 • sami ne raspolažete dovoljnim znanjem i sposobnošću da ostvarite svoje pravo;
 • pravna pomoć Vam nije osigurana na temelju posebnih propisa, i
 • Vaše materijalne prilike su takve da bi plaćanje stručne pravne pomoći moglo ugroziti Vaše uzdržavanje i uzdržavanje članova Vašeg kućanstva.

Za više informacija, obratite nam se na 052452746 ili na fani@cgiporec.hr 

Demokracija i aktivno građanstvo

Demokracija

 • Promoviranje principa dobrog upravljanja i povećanja građanskog sudjelovanja u procesima donošenja odluka u RH na svim razinama jačanjem građanske pozicije, lokalnih organizacija civilnog društva, lokalnih vijeća, povjerenstava te njihove međusobne komunikacije promičući participativne demokratske principe, alate i procese
 • Borba protiv korupcije i klijentelizma, praćenje postupaka javne nabave i sukoba interesa
 • Zagovaranje za povećanje transparentnosti rada, odnosno dobrog upravljanja javne uprave te povećanje sudjelovanja predstavnika/ica udruga u procesu donošenja odluka kroz istraživanja, analize, sastanke ili javne akcije
 • Nagledanje i praćenje javnih politika i njihove provedbe
 • Sudjelovanje u procesima kreiranja politika i donošenja odluka na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini
 • Podizanje razine interesa, znanja i kompetencija OCD-ova o načelima dobrog upravljanja kroz edukativne aktivnosti
 • Edukacije građana i građanki o načinima uključivanja u procese donošenja odluka, nadgledanju i praćenju javnih politika čime se nastoji utjecati na organizacije civilnog društva, lokalne dužnosnike i lokalna vijeća da zagovaraju interese građana/građanki i promiču suradnju i komunikaciju između lokalnih predstavnika/ica i različitih grupacija/inicijativa.
 • Promicanje društvene uključenosti i integracije manjinskih skupina ili skupina izloženih riziku
 • Edukacija CGI-ja na polju javnih politika i zagovaranja
 • Sudjelovanje u radu: Platforme 112, Zagovaračke mreže, GOOD inicijative, Antifašističke fronte, Koalicije za sekularizam


Aktivno građanstvo

 • Sudjelovanje u razvoju zajednice i promicanje društvene solidarnosti
 • Promoviranje i poticanje suradnje među udrugama civilnog društva te edukacija njihovih članova i članica o aktivnom građanstvu i volonterstvu
 • Izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva za promoviranje njihove uloge „aktivnih građana/građanki“, omogućavanje prijenosa novih informacija, znanja i kompetencija u polju aktivnog građanstva
 • Transferiranje  informacija od građana/građanki  ka vlastima (JLS)
 • Edukacija mladih o aktivnom građanstvu
 • Poticanje i podržavanje projekata i/ili inicijativa koje su u našem djelokrugu, a odraz su prepoznatih potreba građana/ki prema jedinicama lokalne samouprave i institucijama
 • Promoviranje i poticanje suradnje među udrugama civilnog društva te edukacija njihovih članova i članica o aktivnom građanstvu i volonterstvu
 • Edukacije CGI-ja na polju aktivnog građanstva i volonterstva
 • Sudjelovanje i organiziranje javnih akcija na temu aktivnog građanstva te poticanje građana/ki na uključivanje u akcije
 • Formiranje javnog mjenja
  – Praćenje rada javnih institucija i informiranje javnosti o njihovom radu
  – Senzibilizranje javnosti za važnost uključivanja u političke procese i participaciju u donošenju odluka

Program “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela

Centar za građanske inicijative Poreč pruža praktične informacije, emocionalnu potporu, pravne informacije, direktnu podršku na sudu te psihosocijalnu i savjetodavnu pomoć žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja u sklopu trogodišnjeg programa “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela” kojeg financira Ministarstvo pravosuđa.

Program provode Ženska soba zajedno sa partnerskim organizacijama Centar za građanske inicijative Poreč, “HERA” Križevci, Delfin Pakrac, Deša Dubrovnik, Informativno pravni centar Slavonski Brod, Udruga Zvonimir Knin, Udruga za podršku žrtvama i svjedocima, S.O.S. Virovitica, Ženska grupa Karlovac “Korak”, SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko-zagorske županije.

Osnovni cilj programa je osigurati pružanje pomoći i podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela u 13 županija u kojima nisu osnovani odjeli za podršku žrtvama i svjedocima odnosno u Bjelovarsko – bilogorskoj županiji, Brodsko – posavskoj, Dubrovačko – neretvanskoj, Istarskoj, Karlovačkoj, Koprivničko-križevačkoj, Krapinsko-zagorskoj, Ličko-senjskoj, Požeško-slavonskoj, Šibensko-kninskoj, Virovitičko-podravskoj, Varaždinskoj i Međimurskoj županiji.

Specifični ciljevi programa su: podizanje razine znanja, vještina i kompetencija predstavnika/ca organizacija civilnog društva za pružanje pomoći i podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela; koordiniranje i nadzor neformalne mreže organizacija civilnog društva koje pružaju pomoć i podršku žrtvama i svjedocima kaznenih djela u županijama u kojima nisu osnovani odjeli za podršku žrtvama i svjedocima; pružanje pomoći i podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela kroz pružanje osnovnih informacija i emocionalne potpore, psihosocijalne i savjetodavne pomoći, pratnjom na sud i druge relevantne institucije te kroz druge oblike usluga; senzibilizacija i informiranje javnosti o sustavu podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela u Republici Hrvatskoj.

Sudjelovanje u sudskom postupku za žrtve i svjedoke može biti stresno i nelagodno iskustvo, a za pojedine žrtve teških kaznenih djela kazneni postupak može predstavljati i sekundarnu viktimizaciju

Podrška je usmjerena na žrtve koje su u kaznenom postupku ili prekršajnom postupku a koji se odnosi na Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji te se zbog toga suočavaju s različitim poteškoćama, ali i na one osobe koje nisu prijavile kazneno djelo zbog straha, nelagode, nesigurnosti ili nepovjerenja u institucije.

Žrtve i svjedoci kaznenih djela i prekršaja mogu nas kontaktirati na broj 095 3500 733 radnim danom od 08:00-16:00 ili putem e-maila podrskacgi@gmail.com  te zatražiti pomoć i podršku.

Više informacija o tome kako možete ostvariti besplatnu pomoć i podršku možete saznati na web stranici http://mrezapodrskeisuradnje.com.