Aktualni projekti

PRAVA aplikacija

Nositelj projekta: Nansen dijalog centar

Partneri:

Partner br. 1: Centar za građanske inicijative Poreč/ CGI Poreč
Partner br. 2: Dkolektiv – organizacija za društveni razvoj
Partner br. 3: Centar za društveni razvoj, istraživanja i inovacije – INOVA
Partner br. 4: Turističko-ugostiteljska škola Antona Štifanića Poreč
Partner br. 5: Industrijsko-obrtnička škola Pula
Partner br. 6: Tehnička škola i prirodoslovna gimnazija Ruđera Boškovića Osijek
Partner br. 7: Tehnička škola Nikole Tesle Vukovar
Partner br. 8: Åretta ungdomsskole, Lillehammer, Norveška

Razdoblje provedbe projekta: 1.10.2022. – 31.12.2023.

Sažetak projekta:

Osnova građanske pismenosti je znanje o ljudskim pravima i njihovo ostvarivanje, a istraživanje političke pismenosti maturanata/tica u Republici Hrvatskoj iz 2021 pokazuje nisku razinu građanskih kompetencija, pri čemu su kompetencije učenika/ca strukovnih programa nerazvijenije u odnosu na učenike/ce gimnazijskih programa.
Kroz projekt ćemo provedenom edukacijom, umrežavanjem i razmjenom utjecati na razvoj i jačanje građanskih kompetencija nastavnika i srednjoškolaca. Izrada mobilne aplikacije za učenje o ljudskim i građanskim pravima, te njena diseminacija prema širokom krugu krajnjih korisnika, utjecat će na jačanje i razvoj demokratske kulture i građanskog angažmana.

 

Bilateralna inicijativa-Seksizam naš svagdašnji

Nositelj projekta: Centar za građanske inicijative Poreč

Partneri:

Hrvatsko novinarsko društvo

Islandska organizacija za ženska ljudska prava (IWRA)

Razdoblje provedbe projekta: 18.07. – 31.12.2023.

Ukupna vrijednost projekta: 8.000,00 €

Kontakt osoba za više informacija: Silvia Žufić Dujmović, silvia@cgiporec.hr

Poveznice na relevantne internetske stranice: www.cgiporec.hr

Sažetak projekta:

Bilateralnom inicijativom, odnosno studijskim putovanjem na Island želimo ojačati suradnju, prijenos znanja i povezivanja između CGI-a i HND-a s našim islandskim partnerima IWRA-om. To je ključno za uspješnu provedbu projekta i razvoj daljnjih zajedničkih aktivnosti u borbi protiv seksizma.

Projekt “Seksizam naš svagdašnji” bavi se prepoznavanjem štetnosti seksizma, blagim sankcijama, nejasnim mehanizmima te normalizacijom i prihvaćanjem seksizma u medijima. Problemi uključuju nedostatnu zakonodavnu regulativu i manjak reakcije nadležnih institucija. Studijsko putovanje ima cilj olakšati prijenos islandske stručnosti u zagovaranju za ravnopravnost spolova, doprinoseći dugoročnom strategijskom zagovaranju. Također jača kapacitete za dugoročno strategijsko zagovaranje putem edukacije i razmjene iskustava.

 

Seksizam naš svagdašnji

Nositelj projekta: Centar za građanske inicijative Poreč

Partneri:

Hrvatsko novinarsko društvo

Islandska organizacija za ženska ljudska prava (IWRA)

Razdoblje provedbe projekta: 1.10.2022. – 31.12.2023.

Ukupna vrijednost projekta: 89.812,51 €

Kontakt osoba za više informacija: Nataša Vajagić, natasa@cgiporec.hr

Poveznice na relevantne internetske stranice: www.cgiporec.hr

Sažetak projekta:

Ključni problemi kojima se ovaj projekt bavi su neprepoznavanje seksizma i njegove štetnosti, blage sankcije, nejasni i nedostatni mehanizmi, normalizacija i prihvaćanje seksizma u medijima i oglašivačkoj industriji te njegovo rijetko i sporadično prijavljivanje. CGI već 5 godina prati i objavljuje primjere seksizma iz medija i oglašivačke industrije na FB i IG stranici te ih prijavljuje nadležnim institucijama. Na te načine uspješno je utjecao na uklanjanje nekih od izrazito seksističkih pojava u medijima te informirao medije i javnost o zakonskoj osnovi za zabranu reproduciranja seksizma i štetnost istog. Kako bi se povećao doseg i utjecaj u njihovom uklanjanju iz nacionaqlnih i lokalnih medija te osvijestilo javnost, potrebno je povećati kapacitete za njegovo praćenje, objavu, kvalitetniju prijavu te povećati aktivnosti senzibiliziranja građana/ki. 

Mladi za nenasilje i prihvaćanje različitosti 2022. godine

Nositelj projekta: Centar za građanske inicijative Poreč

Partneri/suradnici:

 • Gimnazija Pula
 • Tehnička škola Pula
 • Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula
 • Industrijsko-obrtnička škola Pula
 • Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile Pazin
 • Srednja škola Buzet
 • Srednja škola Mate Blažine Labin
 • Srednja škola “Vladimir Gortan” Buje
 • Strukovna škola Eugen Kumičić Rovinj

Razdoblje provedbe projekta: 01.01.2022. – 31.03.2023.

Projekt sufinancira Istarska županija, Grad Pazin, Grad Pula

Ukupni proračun projekta: 25.000,00 HRK

Potreba za radom na prevenciji rodno uvjetovanog nasilja u mladenačkim vezama, edukacijom mladih u vrijeme kad ulaze u prve veze te podučavanje o prepoznavanju znakova nasilja i pravovremenoj reakciji; potreba da se kroz radionički pristup generacije mladih upoznaju s temom rodno uvjetovanog nasilja, da ih se poduči o znakovima nasilja i pravovremenoj reakciji, razbiju mitovi i predrasude koje se vežu uz nasilje, da se s njima razgovara o nenasilnim metodama te informira o mogućnostima izlaska iz nasilnih veza. 

Točka na P – Podrška, Povezanost, Poreč

Nositelj projekta: Centar za građanske inicijative Poreč

Partneri:

 • Društvo „Naša djeca“ Poreč
 • Grad Poreč – Parenzo

Razdoblje provedbe projekta: 21.04.2022. – 20.10.2023.

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske u okviru natječaja „Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice“

Iznos sufinanciranja EU/ESF (85 %): 420.476,79 HRK

Ukupni proračun projekta: 494.678,58 HRK

Projektom „Točka na P – Podrška. Povezanost. Poreč.“ će se unaprijediti okvir, okruženje i kapaciteti za djelovanje CGI-a, posebice u kriznim situacijama. Projekt odgovara na prepoznate potrebe za izgradnju ljudskih resursa CGI-a, nedostatak objedinjenih informacija o potrebama i uslugama svih pružatelja socijalnih usluga u lokalnoj zajednici i nedostatak plana podrške u kriznim situacijama. To će se postići jačanjem i razvijanjem kapaciteta CGI-a te izgradnjom dugoročnog inovativnog modela povezane međusektorske podrške korisnicima/ama sa ugrađenim mehanizmom djelovanja u kriznim situacijama.

LGBT festival “Homo, fešta!”

Nositelj projekta: Centar za građanske inicijative Poreč

Razdoblje provedbe projekta: 01.01.2022. – 31.12.2022.

Projekt sufinancira Grad Poreč i Clubture

Ukupni proračun projekta: 13.000,00 HRK

Projekt je nastao kao odgovor na sadašnju homo/bi/transfobiju u društvu koja se, umjesto da se smanjuje, povećava. Na smanjenje tolerancije utječu sve češći javni nastupi konzervativnih pojedinaca/ki i organizacija koje su promjenom vlade dobile značajan dio javnog prostora i djelovanja. Postoji velika potreba za stvaranjem, okupljanjem i jačanjem LGBT zajednice koja je potpuno nevidljiva u Poreču, kao i u Istri.

Zabavan i obrazovni sadržaj festivala razbija predrasude prema LGBT osobama te kroz kulturne događaje festival otvara pitanja (ne)vidljivosti LGBT osoba i senzibilizira građane/ke. Važno je raditi na ovom problemu i podići svijest građana/ki o potrebi prihvaćanja LGBT osoba kao ravnopravnih članova/ica društva, kao i jačanje LGBT osoba da slobodno i bez straha hodaju svojim ulicama. Ovaj će projekt povećati znanje i svijest građana/ki o pitanjima LGBT osoba, smanjiti predrasude i razbiti stereotipe protiv LGBT osoba, povećati prihvaćanje i vidljivost LGBT osoba/tema organiziranjem trodnevnog festivala, kulturnog, obrazovnog i zabavnog sadržaja (izložbe,koncerti, filmovi, partiji, tribine, radionice) o LGBT temama.

FB stranica festivala: www.facebook.com/hfporec

Akademija liderstva za organizacije civilnog društva

Nositelj projekta: Profesionalna mreža žena i muškaraca Hrvatske (PWMN Croatia)

Partneri:

 • Visoko učilište Algebra
 • Institut za razvoj i međunarodne odnose
 • Centar za građanske inicijative Poreč
 • Udruga “Žena”
 • Udruga Dobar dan
 • Udruga Totalno dobro
 • Udruga Prostor imaginacije
 • Osnovna škola Pavleka Miškine

Razdoblje provedbe projekta: 16.2.2022. – 15.7.2023.

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske u okviru natječaja „Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice“

Iznos sufinanciranja EU/ESF (85 %): 421.729,99 HRK

Ukupni proračun projekta: 496.152,93 HRK

Više o Akademiji možete pronaći na njegovoj web stranici: https://www.akademijaliderstva.hr/

Utjecaj javnih politika na kvalitetu obiteljskog i radnog života te na demografsku sliku Hrvatske – prostori promjene

Nositelj projekta: udruga B.a.B.e. Budi aktivna. Budi emancipiran Partneri:

 • Sveučilište u Zadru
 • Udruga za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter
 • Udruga ‘HERA’ Križevci – Za zaštitu i promicanje ljudskih prava
 • Centar za građanske inicijative Poreč
 • Ženska udruga “IZVOR”
 • Hrvatska udruga poslovnih žena Krug
 • Domine – organizacija za promicanje ženskih prava
 • Prostor rodne i medijske kulture K-Zona
 • Mreža mladih Hrvatske

Razdoblje provedbe projekta: 28.10.2020.-27.10.2023.

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske u okviru natječaja „Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada“.

Iznos sufinanciranja EU/ESF (85 %): 3.059.950,43 HRK

Ukupni proračun projekta: 3.599.941,69 HRK

 „SKOCKANO – standard kvalitete organizacija civilnog društva konstruktivno angažiranih u neformalnom obrazovanju“

Nositelj projekta: Centar za mirovne studije

Partneri:

 • Forum za slobodu odgoja (FSO)
 • Kuća ljudskih prava Zagreb (KLJP)
 • Centar za građanske inicijative, Poreč (CGI)
 • GOOD Inicijativa za sustavno i kvalitetno uvođenje odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo u odgojno-obrazovne institucije (GOOD inicijativa)
 • Phronesis SA

Razdoblje provedbe projekta: 1.4.2021. – 31.03.2024.

Ukupna vrijednost projekta: 199.000,00 €

Kontakt osoba za više informacija: Lovorka Bačić, lovorka.bacic@cms.hr

Poveznice na relevantne internetske stranice: www.cms.hr

Unique projekt- EqUal iNclusion of LGBTIQ stUdents in VET 

Projekt Unique usmjeren je na razvoj strukovnog obrazovanja i osposobljavanja nastavnika/ica u Europi. Ovaj Erasmus + KA3 projekt ima 9 partnera iz Grčke, Nizozemske, Poljske, Cipra, Hrvatske i Njemačke. Projekt će se provoditi 2021. i 2022. u Grčkoj, Poljskoj, Cipru i Hrvatskoj.

Stvaranje ne diskriminirajućeg okruženja za LGBTIQ osobe u strukovnom obrazovanju je zanemareno. Ovaj projekt ima za cilj preokrenuti negativne percepcije i stavove prema LGBTIQ učenicima/ama u strukovnom obrazovanju. Projekt će se usredotočiti na osposobljavanje nastavnika/ca u SOO-u da otvoreno razgovaraju o onim što se u učionici smatra „osjetljivim“.

Razdoblje provedbe projekta: 15.1.2021.-14.1.2023.

Ukupna vrijednost projekta: 499.997,00 Eur

I mene se pita! – glas Vijeća učenika u vrijeme COVID-19

U vremenu velikih promjena u odgojno-obrazovnom procesu zbog COVID-19 bolesti, glas učenika se u velikoj se mjeri ne uzima u obzir. Tako su narušeni demokratski procesi u školama, kao i dobrobit učenika i sama uspješnost mjera za suzbijanje epidemije COVID-19 u školama. Glavni cilj projekta „I mene se pita! – glas Vijeća učenika u vrijeme COVID-19“ jest ojačati zagovaračku uloga civilnog društva i Vijeća učenika kao predstavničkog tijela učenika u praćenju i upravljanju odgojno-obrazovnim politikama u doba pandemije COVID-19, kao i naglasiti važnost Vijeća učenika u pitanjima vezanima uz prava i obaveze učenika.

MODUS – civilni i javni sektor za građanski odgoj i obrazovanje

Projekt „MODUS – civilni i javni sektor za građanski odgoj i obrazovanje“ usmjeren je utjecanju na specifične izazove u provedbi građanskoga odgoja i obrazovanja u Hrvatskoj. Projekt se provodi od 1.12.2020. do 31.3.2023. godine. 

Opći cilj projekta je jačanje demokratske kulture, građanske svijesti i sudjelovanja građana kroz uspostavu usustavljene međusektorske suradnje odgojno-obrazovnih ustanova i organizacija civilnoga društva za unaprjeđenje provedbe građanskoga odgoja i obrazovanja, a specifični ciljevi su:

 • povećati kvalitetu edukacije za građanska i ljudska prava,
 • ojačati međusektorsku i unutar sektorsku suradnju u provedbi GOO-a.

Provedeni projekti

VOLONTIRANJE TO GO

Projekt Volontiranje To Go provodi Centar za građanske inicijative Poreč u partnerstvu s Društvom Naša djeca Poreč, Volonterskim centrom Istra i TUŠ Antona Štifanića. Cilj projekta je izgraditi i ojačati kapacitete škole i organizatora volontiranja u zajednici za održivo uključivanje srednjoškolaca/ki u volontiranje, kroz izgradnju interaktivne web platforme, edukaciju, izradu programa volontiranja, mentorstva i međusobnom suradnjom te uvrštenjem teme volontiranja u školski kurikulum.

Festival „Homo, fešta!“

„Homo, fešta!“ festival je LGBT kulture kojim se kroz kulturno-zabavna događanja ruše predrasude i stereotipi o LGBT osobama, povećava vidljivost i tolerancija te jača međusektorska suradnja.

E.T.Ho.S.

E.T.Ho.S. projekt proizašao je iz želje organizacija partnera na projektu za preispitivanjem dugotrajnih stereotipa i predrasuda protiv LGBT osoba u EU ciljanjem jednog od najmoćnijih izvora zastupanja – medija. Uloga medija je ključna u rješavanju fenomena homofobije / transfobije / bifobije. Umjesto (re)produkcije negativnih stereotipa protiv LGBT osoba, uporabom uvredljivog jezika protiv njih i doprinošenju održavanja njihove socijalne isključenosti te “legalizacije” diskriminacije, mediji mogu igrati ključnu ulogu u komuniciranju potreba LGBT osoba, širenju svijesti za ljudska prava i pravdu, postizanju društvenog prihvaćanja i kohezije. Mediji se mogu koristiti na vrlo pozitivan način – edukacijom i osvještavanjem kako bi promijenili javno mišljenje u korist LGBT osoba i njihovih prava.

Seksizam naš svagdašnji

Facebook stranica na kojoj svakodnevno objavljujemo primjere seksizma, mizoginije, govora mržnje, homo/bi/transfobije i diskriminacije u medijima/reklamama/izjavama javnih osoba.

Seksizam, kao i bilo kakav razgovor o ljudskim pravima, osobno dira svakog čitatelja ili svaku čitateljicu, pošto se radi o duboko ukorijenjenim osobnim stavovima, naučenim obrascima i u krajnjem slučaju privilegiranim ulogama koje je teško odbaciti, a stavove i mišljenja teško je mijenjati.

Mladi za nenasilje i prihvaćanje različitosti

Edukacije o nasilju u vezama mladih, upoznavanje s temom rodno uvjetovanog nasilja, znakovima nasilja i pravovremenoj reakciji, mitovima i predrasudama vezanim uz nasilje, nenasilnim metodama te mogućnostima izlaska iz nasilja.