19.02.2021

Istraživanje rada vijeća učenika u uvjetima pandemije COVID-19

O AKTIVNOSTI

Cilj projekta „I mene se pita! – glas Vijeća učenika u vrijeme COVID-19“ jest ojačati zagovaračku uloga civilnog društva i vijeća učenika kao predstavničkog tijela učenika u praćenju i upravljanju odgojno-obrazovnim politikama u doba pandemije COVID-19, kao i naglasiti važnost vijeća učenika u pitanjima vezanima uz prava i obaveze učenika. U tu svrhu, provodi se istraživanje rada vijeća učenika za vrijeme karantene od ožujka do lipnja 2020. godine, kao i u uvjetima održavanja nastave od rujna do kraja 2020. godine.

Istraživanje će se provesti kroz kombinaciju kvantitativnih (online upitnik) i kvalitativnih metoda (fokus grupe) a prvo na redu jest kvantitativno istraživanje tj. ispunjavanje online upitnika za predstavnike/-ice odgojno-obrazovnih ustanova i vijeća učenika. Radi se o upitnicima koji se sastoje od 15-20 kratkih pitanja, a ispunjavanje traje najviše 10 minuta. Sudjelovanje u istraživanju je anonimno a prikupljeni podaci koristit će se za uvid u rad vijeća učenika, uključivanje vijeća učenika u rad odgojno-obrazovnih ustanova, kao i mapiranju potreba za podrškom odgojno-obrazovnih ustnova u osiguravanju rada vijeća učenika na području Republike Hrvatske. Molimo vas da upitnike ispunite do 10. veljače 2021. godine.

1) Upitnik za predstavnike/-ice odgojno obrazovnih ustanova

Ovaj online upitnik nalazi se na poveznici: https://limesurvey.srce.hr/486919?lang=hr

Upitnik ispunjava odgojno-obrazovni djelatnik/-ica, po mogućnosti upravo ona koja je zadužena za koordiniranje rada vijeća učenika. Ako niti jedan djelatnik/-ica ne obnaša tu funkciju, molimo da upitnik ispuni predstavnik/-ica odgojno-obrazovne ustanove koja je najbolje upoznata s radom vijeća učenika i/ili s njima usko surađuje (ravnatelj/-ica, stručan suradnik/-ica…).

2) Upitnik za predstavnike/-ice vijeća učenika odgojno-obrazovnih ustanova

Ovaj online upitnik nalazi se na poveznici: https://limesurvey.srce.hr/861478?lang=hr

Upitnik ispunjava učenik/-ica iz vijeća učenika, po mogućnosti predsjednik/-ica vijeća učenika. Ako to nije moguće, upitnik može ispuniti bilo koji član/-ica vijeća učenika ili učenik/-ica škole koja je upoznata s radom vijeća učenika.

Istraživanje se provodi u sklopu projekta „I mene se pita! – glas Vijeća učenika u vrijeme COVID-19“ kojeg provode Udruga „Delta“, Mreža mladih Hrvatske, Centar za građanske inicijative Poreč, Dječji kreativni centar „DOKKICA“ i Info zona. Projekt se provodi uz financijsku podršku od € 4.997,18 Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP i Norveških grantova.