Godišnji izvještaj za 2013. godinu

Izvještaj o radu Centra za građanske inicijative Poreč u 2014. god.

Centar za građanske inicijative Poreč je tijekom 2014. kroz projekte i različite akcije radio na poticanju aktivnog građanstva i javnog zagovaranja kao alata za promjene u lokalnoj zajednici (na području Poreča, Istarske županije, a i na razini Hrvatske). Radili/e smo s različitim ciljanim skupinama putem projekata: poticali/e smo mlade na aktivno građanstvo, razvijali/e vještine javnog zagovaranja kod ljudskopravaških organizacija i organizacija osoba s invaliditetom, kako bi što bolje mogli/e zagovarati prava naših ciljanih skupina. Putem direktnih akcija zagovarali/e smo poboljšanje položaja osoba s invaliditetom te LGBT osoba u našoj zajednici. Putem rada kroz mreže čije smo članice(Ženska mreža Hrvatske, PETRA mreža), kao i partnerskih projekata, radili/e smo i na poboljšanju položaja žena u Hrvatskoj.

Tijekom 2014. godine razvijali/e smo suradnju i partnerstva s lokalnim, regionalnim, nacionalnim i internacionalnim organizacijama civilnog društva te s predstavnicima/icama lokalnih i nacionalnih institucija.

Posebno smo ulagali/e napore u pisanje EU projekata kako bi financijski ojačali/e organizaciju i uspješnije postigli/e zadane ciljeve. Provodili/e smo dva EU projekta: jedan kao partneri i jedan kao nositelji i iskustva koja smo stekli/e su značajna, ali se i pokazalo da birokratsko praćenje EU projekta u smislu izvještavanja crpi više organizacijskih kapaciteta (vremenskih) nego što smo predvidjeli/e.
Ulagali/e smo u organizacijski razvoj, posebice u edukaciju svojih zaposlenica i volontera/ki te smo radili/e na razvoju tima kroz usvajanje različitih znanja i vještina.

U Centru u 2014. godini postoji veliki entuzijazam i motivacija za rad, posvećenost radu organizacije i postizanju strateških ciljeva, često organiziranje ad hoc akcija kao reakcija na uočene potrebe ili pridruživanje nacionalnim akcijama, što vidimo kao posvećenost ciljevima organizacije i postizanju promjena u društvu – naš rad ne ovisi jedino o novcu kojeg ostvarujemo od donatora, već se zalažemo za vrijednosti i promjene u društvu u koje vjerujemo. Također smo se sukladno vlastitim kapacitetima rado odazivali/e na sve pozive koje smo dobivali/e od različitih institucija (osnovne i srednje škole, povjerenstva za ravnopravnost spolova) da sudjelujemo, predstavimo naš rad ili organiziramo edukacije o ljudskim pravima, ženskim ljudskim pravima i aktivnom građanstvu za njihove ciljane skupine.

Izazove u radu u 2014. godini predstavljali su nedovoljno ostvarena sredstva za organizaciju, odnosno dostojnu isplatu plaća radnicama za njihov rad, što smo često odrađivali/e bez naknade želeći postići što veći uspjeh naših aktivnosti i postizanja zadanih ciljeva. Također se kao izazov ponovno pokazalo to što je Poreč dislociran od Zagreba te je za aktivnije uključivanje u zajedničke nacionalne akcije i promišljanje istih bilo potrebno ići u Zagreb, za što često nismo imali/e novčana sredstva, kao i manjak vremena s obzirom na provedbu projektnih aktivnosti. Izazov su i poneki partnerski projekti u kojima se pokazalo da partneri imaju manjak kapaciteta te je bilo potrebno dodatno uložiti naše napore kako bi se planirane aktivnosti odradile kvalitetno.
Centar je u 2014. godini prihodovao značajna sredstva za razliku od prethodnih zahvaljujući europskim projektima te je time značajno poboljšan financijski kapacitet organizacije koji je vrlo važan donatorima kod odobravanja sredstava. Važno je napomenuti kako su projekti koje smo provodili/e bili partnerski te su značajna sredstva bila prebačena s našeg računa na njihov za provedbu njihovog djela aktivnosti.

Projekti i aktivnosti

Besplatna pravna pomoć/direktna zaštita

Centar za građanske inicijative Poreč je u 2014. godini je pružio besplatnu pravnu pomoć za više od 40 osoba u više od 200 različita predmeta. Najveći broj pritužbi i predmeta odnosi se na ovrhe, zatim na prava iz socijalne pomoći, alimentacije, skrbništvo, rastava braka, neisplate plaća, boravište, prebivalište, stjecanje državljanstva, stjecanje mirovine, dobivanje sekundarne pravne pomoći itd.

Iako u 2014. godini nije bilo službenih prijava diskriminacije, općenite pojave diskriminacije javljaju se kod stranaka koje kod nas dolaze zbog teških socijalnih problema. Teška materijalna situacija stranaka navodi ih da najprije rješavaju prioritetne probleme – osiguravanje egzistencije, osnovna financijska sredstva koja im omogućavaju preživljavanje. Strankama pomažemo da od institucija koje su za to zadužene osiguraju svoja prava i određene novčane naknade. Stranke ne raspolažu dovoljnim znanjem i sposobnošću da samostalno ostvare svoje pravo, a materijalne prilike stranaka su takve da bi im plaćanje stručne pravne pomoći izravno ugrozilo egzistenciju. Stranke ističu da zbog njihovog nacionalnog identiteta, djelatnici institucija ne pružaju adekvatnu uslugu, ili barem onu uslugu koju daju ostalim korisnicima. S obzirom da su naše stranke ovisne o tim istim djelatnicima, i to izravno ovisni, jer bez tih djelatnika neću ostvariti svoja određena pravo u primjerenom roku, onda stranke šute, ne žele prijavljivati nikakvu diskriminaciju, već dolaze u CGI Poreč i mole nas za pomoć. CGI Poreč dolazi u situaciju da može prozvati te djelatnike za diskriminaciju, pa bi naše stranke svoja prava ostvarili tko zna kada, ili može te iste djelatnike zamoliti za obrazloženje i rješavanje problema u razumnom roku što često i uspijevamo. Problem je što se radi o siromašnim strankama, kojima novčana naknada od socijalne pomoć predstavlja sve, odnosno ukoliko ne dobiju taj novac onda neće imati novac za kupiti hranu. Strah da bi zbog prozivanja i upozoravanja na diskriminaciju moglo uzrokovati da se te novčane naknade ne isplate u razumnom roku, što bi izazvalo izravno teške probleme za naše stranke, često demotivira CGI Poreč da potakne stranke na prijavu diskriminacije, odnosno to se ostavlja za neka druga vremena.

Osnažene organizacije civilnog društva – OCD i aktivni građani

Kroz ovaj projekt kojeg financira Grad Poreč razvijali smo i poticali međusobnu suradnju između organizacija civilnog društva, educirali ih kroz radionice o aktivnom građanstvu i javnom zagovaranju. U sam projekt je bilo uključeno 12 organizacija odnosno 25 sudionika/ica. Glavne aktivnosti ovog projekta su jednodnevne radionice na teme aktivnog građanstva, ljudskih prava i javnog zagovaranja u svrhu međusobnog upoznavanja i umrežavanja te podizanja kapaciteta organizacija civilnog društva s područja Poreča. Jedan od značajnijih rezultata je bila i zajednička partnerska prijava u koju je uključen i Grad na europski natječaj koji ima za cilj povećanje transparentnosti rada Grada i veće uključivanje građana i organizacija civilnog društva u suodlučivanje.

Creating Society to tackle discrimination

Ovaj projekt je provodila organizacija Cenzura Plus u partnerstvu s nama te Centrom za mirovne studije, Zagreb Pride-om, Centrom za mir, pravne savjete i psihosocijalnu pomoć Vukovar, Hrvatskim novinarskim društvom, Pravobraniteljicom za ravnopravnost spolova i Pučkom pravobraniteljicom. Projekt je financiran od Europske unije kroz Program Zajednice Progress. Glavne aktivnosti ovog projekta su: Antidiskriminacijska kampanja; Istraživanje o medijskom izvještavanju i pojavnosti diskriminacije u medijima, te analiza slučaja Split i Zagreb Pride-a; Radionice za novinare/ke o medijskom izvještavanju po pitanju diskriminacije i praćenju slučajeva diskriminacije u RH; Priručnik za novinare/ke i urednike/ce s preporukama kako izvještavati bez diskriminacije; Radionice za državne sklužbenike/ce o pojavnosti diskriminacije; Radionice za regionalne kontakt točke Ureda pučke pravobraniteljice; Sastanci svih partnerskih organizacija i nadležnih nacionalnih tijela i organizacija koje se bave suzbijanjem diskriminacije. Provedbom ovog projekta Centar je aktivno bio uključen u proces kreiranja javne politike o suzbijanju diskriminacije.

LIBERA – Podrška organizacijama u istraživanju i zagovaranju

Nositelj ovog projekta bio je GONG, u partnerstvu s CGI-em i Volonterskim centrom Osijek te u suradnji s Fakultetom političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Projekt je započeo 2013. i završio početkom 2015. godine. Glavne aktivnosti ovog projekta su:  Procjena potreba i kapaciteta organizacija koje se bave ljudskim pravima i jednakom mogućnostima; Razvoj priručnika o istraživanju i zagovaranju za OCD-ove; Razvoj edukativnog programa; Logistička i organizacijska priprema obrazovnog programa; Javne prezentacije; Implementacija edukativnog programa; Mentoriranje organizacija; Nastavak edukacija; Završna konferencija. Provedbom ovog projekta jačale su se analitičke i zagovaračke kompetencije 60-tak aktivista/kinja iz organizacija koje se bave socijalnim uključivanjem, izjednačavanjem mogućnosti, ljudskim pravima i suzbijanjem diskriminacije, uključujući organizacije osoba s invaliditetom, organizacije mladih, organizacije nacionalnih i drugih manjina, ljudskopravaške i mirovne organizacije iz cijele Hrvatske. Nakon edukacija sudionici/ice su planirali/e i provodili/e svoje kampanje.
Projekt je financiran kroz natječaj EU – IPA 2010, potpora OCD-ima u promicanju i praćenju provedbe politika jednakih mogućnosti i ostalih politika vezanih uz anti-diskriminaciju.

POWER – PersOns With disabilities for Equal Rights

Ovaj projekt provode u partnerstvu Centar za građanske inicijative Poreč, Institut za razvoj tržišta rada iz Zagreba, Društvo distrofičara Istre i Udruga osoba s invaliditetom Bubamara iz Vinkovaca. Ovim projektom će se povećati održivost organizacija civilnog društva osoba s invaliditetom, povećati njihova prepoznatljivost u društvu te ojačati njihov politički utjecaj na donositelje/ice odluka putem njihove edukacije o javnom zagovaranju te implementaciji tri kampanje. Ciljana skupina ovog projekta su 60 predstavnika i predstavnica udruga osoba s invaliditetom iz čitave Hrvatske koji/e će sudjelovati u edukaciji i provedbi kampanja, a krajnji korisnici ovog projekta su osobe s invaliditetom iz Hrvatske. Javno zagovaračke kampanje će provesti same udruge osoba s invaliditetom, a bit će usmjerene na poticanje zapošljavanja, socijalne uključenosti i poboljšanje kvalitete života osoba s invaliditetom. Provedba svih projektnih aktivnosti doprinijet će izgradnji i jačanju međusobne suradnje i solidarnosti udruga osoba s invaliditetom. Projekt se provodi na području cijele Hrvatske.
Projekt je financiran kroz natječaj OPERATIONAL PROGRAMME HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT, SECOND VERSION, INSTRUMENT FOR PRE-ACCESSION ASSISTANCE Supporting CSOs Advocacy and Motivation Programmes for Socially Excluded Groups, a provedbeno tijelo je Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva.

Pusti me proći!

Projekt „Pusti me proći” je osmišljen kao jednodnevna akcija kako bi se potaknuli/e građani i građanke na promišljanje o pravima, položaju, potrebama i mogućnostima osoba s invaliditetom, roditelja s malom djecom i osobama s otežanim kretanjem. Akcija se sastoji od dijeljenja letaka i naljepnica te lijepljenja naljepnica na sva mjesta u gradu koja nisu arhitektonski prilagođena, što od CGI tima, volontera/ki kao i građana/ki.
Zadnja aktivnost je popis svih mjesta koja su arhitektonski dostupna, koja su prihvatila razumnu prilagodbu i oni koji su se obvezali da će pokušati prilaze prilagoditi građanima/kama.
Projekt je financiran kroz natječaj Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnoga društva „Mali projekti za bolje sutra”.

Oči širom otvorene

Projektom smo povećali senzibiliziranost mladih u prepoznavanju rodno uvjetovanog nasilja u tinejdžerskim vezama. Osim edukativnih radionica, mladi su sudjelovali i u izradi igrano-dokumentarnog filma čiji je cilj prevencija i smanjenje nasilja u tinejdžerskim vezama. Prvi modul obuhvatio je edukaciju vezanu uz nasilje u mladenačkim vezama:
– Osvijestiti utjecaj šireg društvenog konteksta na formiranje rodnih identiteta i uloga.
– Prepoznati povezanost rodno uvjetovanog nasilja i stereotipnih rodnih uloga.
– Informirati mlade o učestalosti, uzrocima i posljedicama nasilja u vezama.
– Osposobiti mlade za prepoznavanje nasilja te razviti mehanizme suočavanja s nasiljem u vezama.
– Utjecati na promjenu stavova koji podržavaju nasilje.
– Razviti i unaprijediti vještine potrebne za ostvarenje kvalitetne veze.
Drugi modul obuhvaćao je osmišljavanje, snimanje i finaliziranje igrano-dokumentarnog filma. Treći modul obuhvatio je radionicu o guerilla marketingu na kojoj su polaznici/ice naučili/e i osmislili/e način na koji će mladima i široj javnosti prezentirati snimljeni film.
U povodu Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama održali smo projekciju videospota „Oči širom otvorene“ (https://www.youtube.com/watch?v=uXn9msBSeEc). Spot je osmišljen u sklopu edukativnih radionica koje smo proveli s mladima iz Poreča. Spotom želimo osvijestiti mlade, a i društvo općenito, o nasilju u mladenačkim vezama. Važno je raditi s mladima na prepoznavanju rodno uvjetovanog nasilja jer u adolescentskoj dobi najčešće ulaze u prve veze te je važno da znaju prepoznati određene vrste ponašanja kao nasilje. Promociju videospota najavili smo gerila akcijom, odnosno porukama postavljenim na stepeništa, a simboliziraju korake prema izlasku iz nasilja: To nije ljubav; Nisi ti kriva; S vremenom postaje sve gore; Potraži pomoć; Prijavi nasilje. Građanima i građankama na kraju smo poručili da ne gaze po ženskim ljudskim pravima.
Održan je i kviz o činjenicama i mitovima koji se vežu uz nasilje. Projekt je financiran od strane Istarske županije.

Mreža međusobne potpore jednoroditeljskih obitelji i obitelji u potrebi u Poreču

Opći cilj ovog projekta je bio podizanje kvalitete života jednoroditeljskih obitelji (JO) i obitelji u potrebi (OP) na području Grada Poreča kroz pružanje socijalno-psihološke podrške. Specifični ciljevi projekta bili su: 1. Podići stupanj educiranosti i informiranosti roditelja iz jednoroditeljskih obitelji i roditelja u potrebi o različitim temama od njihovog interesa; 2.  Stvoriti mrežu međusobne podrške jednoroditeljskih obitelji i obitelj u potrebi te poticati njihovu socijalnu inkluziju u svakodnevni život lokalne zajednice.
Kroz implementaciju prvog ciklusa radionica o kvalitetnom roditeljstvu podignut je stupanj educiranosti i informiranosti kod 20 sudionika/ica. Kroz implementaciju prvog ciklusa postignuto je da se grupa upozna, poveže i stvori osjećaj međusobnog povjerenja, a tijekom drugog ciklusa radionica sagledane su potrebe i resursi od strane samih roditelja i zajednice te dogovor oko samih budućih aktivnosti i načina rada s obzirom da je odlučeno da se nastavi raditi na razvijanju potpore roditeljima u Gradu Poreču. Putem ovog projekta ostvarili smo uspješnu suradnju sa svim porečkim vrtićima te s Gradom Porečom koji nam je ustupio mjesto za provođenje radionica za roditelje, kao i za kreativne radionice za njihovu djecu.
Projekt je financiran od strane Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva (natječaj Društveni kapital) i Grada Poreča.

Uzmi me u obzir

Nositelj ovog projekta je bila partnerska organizacija mladih UM SAVE, uz značajnu ulogu CGI-a u provođenju projekta. Jedna od uloga CGI-a bila je da partnersku organizaciju mentorira i podrži u stjecanju iskustva u provođenju projekata financiranih od strane donatora. Prva aktivnost ovog projekta bila je trening za trenere/ice predstavnika/ica udruga mladih i onih koje rade s mladima (10 predstavnika/ica) u 4 modula, kako bi ih osnažili/e za rad u svojim organizacijama. Teme modula:
1. modul – izrada projektnih prijedloga i budžeta te upravljanje projektnim ciklusom
2. modul – timski rad, umrežavanje, aktivno građanstvo, nenasilna komunikacija
3. modul – izrada kratkog filma o projektnom ciklusu za srednjoškolce/ke
4. modul – vježbe prezentacijskih vještina i kreiranje prezentacije za srednjoškolce/ke
Potom su slijedile aktivnosti: objava natječaja i njegova prezentacija trećim razredima srednjih škola u Poreču; mentoriranje izrade projektnih prijedloga srednjoškolaca/ki te izbor najboljeg projektnog prijedloga.
Provedbom ovog projekta educirali/e smo desetak sudionika/ica predstavnika/ica udruga mladih o projektnim prijedlozima i aktivnom građanstvu i sedam trećih razreda srednje škole. Osim toga, ostvarili/e značajnu suradnju s obje srednje škole u Poreču te s predstavnicima/icama javnih institucija i vijećnicima/icama koji/e su bili/e u sastavu komisije za procjenu projektnih ideja srednjoškolaca/ki. Na taj način, članovi/ice komisije dobili/e su uvid u potrebe mladih u Poreču. Pobjedničkom timu je Centar pomogao razraditi projektnu ideju (školski radio) koja je potom prijavljena na natječaj Zaklade te je ostvarila sredstva.
Projekt je financiran od strane Zaklade za poticanje partnerstva i razvoaj civilnog društva, natječaj Razvoj društva.

Udruženim naporima – ka novim evropskim standardima

U ovaj projekt uključeno je više organizacija iz regije, a nositelj je bio Autonomni ženski centar iz Beograda. Centar je ovaj regionalni EU projekt provodio kao lokalni partner udruzi Centar za žene žrtve rata ROSA i u okviru ovog projekta proveo je niz aktivnosti u cilju informiranja građana/ki i dobivanja podrške za ratifikaciju Konvencije VE o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Konvencija VE obuhvaća sve oblike nasilja nad ženama – ona prepoznaje nasilje kao manifestaciju povijesno nejednakih odnosa moći, kao i rodno uvjetovano nasilje, čija je jedna od posljedica i trgovanje ženama u cilju seksualne i druge eksploatacije.

Feministička etika odgovornosti u različitim političkim kontekstima: primjer Hrvatske i Srbije
U Poreču se održao sastanak feministkinja Hrvatske i Srbije pod nazivom «Feministička etika odgovornosti u različitim političkim kontekstima – Srbija i Hrvatska». Sastanak su organizirali Centar za građanske inicijative Poreč i Žene u crnom Beograd u sklopu projekta kojeg financira Mediterranean Women’s Fund.
Sastanak je dio aktivnosti koje provode feministkinje s područja bivše Jugoslavije s ciljem organiziranja Ženskog suda – feminističkog pristupa pravdi, koji će se održati u proljeće 2015. godine u Sarajevu.
U Poreču su se sastale feministkinje Srbije i Hrvatske koje su uključene u proces organiziranja Ženskog suda. Feministkinje su razgovarale o kontekstu u kojem su nastale i nastaju razne povrede ljudskih prava žena. Kontekstualizacija je važna za Ženski sud jer analizira uvjete u kojima feministkinje djeluju, analizira državne politike prema sučeljavanju s prošlošću i uspostavi pravde za žene žrtve rata te politike koje se odnose na žene i siromaštvo, rodno uvjetovano nasilje i slično.

Projekt je financiran od strane Mediterranean Women’s fund, Grada Labina i Općine Vrsar.

Civilna platforma Istre

Centar je aktivno sudjelovao u formiranju ove platforme kao mreže organizacija civilnog društva Istre koja okuplja organizacije i inicijative civilnog društva s područja Istre koje se bave zaštitom ljudskih prava, demokratizacijom, suzbijanjem korupcije i zaštitom javnih resursa, posebno okoliša, razvojem civilnog društva, brigom o djeci i mladima, kulturom i umjetnošću i drugim područjima organiziranog djelovanja. Naša zajednička vizija je život u županiji i državi u kojoj je vladavina prava po načelima dobrog upravljanja (odgovornost, participacija, predvidivost i transparentnost) uporište djelovanja pojedinaca/ki institucija i političara/ki, u kojima postoji osnaženo, aktivno i odgovorno civilno društvo te prevladava participativna politička kultura odgovornih, solidarnih i zainteresiranih građana/ki.

IDAHOT 2014.

U povodu obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv homofobije i transfobije (IDAHOT*, 17. svibnja 2014.), Centar za građanske inicijative Poreč, uz podršku Grada Poreča, u dugine boje je obojao pješački prijelaz na Obali maršala Tita (ispred Gradske uprave). Dugine boje najrasprostranjeniji su i najprepoznatljiviji simbol LGBT pokreta. U Centru za građanske inicijative Poreč jako smo zadovoljne što je Grad Poreč prepoznao ovu simboličnu gestu kao dobar povod za promicanje različitosti, tolerancije i prihvaćanja u našem gradu. Time smo zajedno pokazali/e da je Poreč otvoren grad za sve, tolerantan i senzibiliziran na različitost. Tim se povodom 16.5 u Poreču održala projekcija filma “Out There” poznatog komičara Stephena Frya u kojem autor razmatra što to znači biti gay u različitim dijelovima svijeta i stand-up komedija “Laugh Out Proud” na engleskom jeziku.

Eve Ensler u Puli, 28.8.2014.

Eve Ensler, poznata feministkinja, aktivistkinja, autorica Vagininih monologa, posjetila je Pulu u organizaciji Centra za ženske studije iz Zagreba i Centra za građanske inicijative Poreč. Eve je pokretačica globalne kampanje Milijarda ustaje protiv nasilja nad ženama, koja se prošle godine održala u 207 zemalja svijeta, uključujući Hrvatsku. Eve Ensler se u Puli pridružio i predsjednik Ivo Josipović, koji je ujedno jedini predsjednik koji je službeno podupro kampanju.

Promocija knjige “Humanizam za djecu”
Organizirali/e smo promociju prve ireligiozne i humanističke knjige za djecu u Hrvatskoj i regiji, autorice Nade Topić Peratović. “Humanizam za djecu” upoznaje djecu sa svijetom humanističke misli koji je upotpunjen feminističkim i ljudskopravaškim vrijednostima. Na predstavljanju knjige govorila je autorica Nada Topić Peratović, nakon čega je publika mogla razgovarati s autoricom o knjizi, ali i temama poput (i)religioznosti, sekularnosti, feminizma, aktivizma i dr .Organizatori predstavljanja su Centar za građanske inicijative Poreč i Centar za građansku hrabrost Zagreb.

Prikupljanje potpisa za referendum “Ne damo naše autoceste”

Inicijativu “Ne damo naše autoceste” pokrenula su dva cestarska sindikata (Nezavisni cestarski sindikat i Sindikat radnika Hrvatskih autocesta i cesta), sedam udruga civilnog društva (Mreža mladih Hrvatske, Pravo na grad, GONG, Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju, Zelena akcija, Centar za mirovne studije i Klubtura) i pet sindikalnih središnjica (Nezavisni hrvatski sindikati, Hrvatska udruga radničkih sindikata, Matica hrvatskih sindikata, Savez samostalnih sindikata Hrvatske, Udruga radničkih sindikata Hrvatske). Centar se pridružio prikupljanju potpisa od građana i građanki Poreča. Cilj ove inicijative je bio prvenstveno spriječiti davanje autocesta u koncesiju i uključiti građane i građanke u bitne odluke koje se tiču naše zajedničke imovine.

U 2014. godini proveden je niz aktivnosti. Izdvajamo najznačajnije:

Pridružili/e smo se GOOD inicijativi koja se zalaže za sustavno i kvalitetno uvođenje odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo u odgojno-obrazovni sustav.
Sudjelovale smo na sastanku Mediterranean Women’s Funda na kojem smo sa ženama iz feminističkih organizacija iz Hrvatske promišljale o strateškim ciljevima za iduću godinu te o stanju ženskih ljudskih prava u našoj državi.
Reagirale smo na seksistički plakat postavljen u Poreču te isti prijavile Pravobraniteljici za ravnopravnost spolova. Prijavom smo izazvale mnoštvo negativnih reakcija te smo seksizam prepoznale kao temu na kojoj treba još puno raditi.
Kao kontakt točka pučke pravobraniteljice, sudjelovale smo na otvorenju područnog ureda u Rijeci.
Uključile smo se u obranu reproduktivnih prava žena u Hrvatskoj, odnosno reagirale na nemogućnost obavljanja pobačaja u nekim bolnicama u Hrvatskoj.
U suradnji s PU Istra obilježile smo EU dan protiv trgovanja ljudima.
Sudjelovale smo u organizaciji edukacije za LGBT aktiviste/kinje iz 14 različitih zemalja BABELNOR mreže.
Kao članica Inicijative za životno partnerstvo, sudjelovale smo u raznim aktivnostima koje su prethodile donošenju Zakona o životnom partnerstvu.
Povodom Međunarodnog dana Prava na pristup informacijama, a radi podizanja svijesti građana/ki o pravu na pristup informacijama koje posjeduju, kojima raspolažu ili koje nadziru tijela javne vlasti i radi samog upoznavanja građana/ki s pravima koja proizlaze iz Zakona o pravu na pristup informacijama Inicijativa organizacija civilnog društva Grada Poreča je na gradskom trgu u Poreču dijelila informativne letke o ZZPI-u u sklopu projekta LIBERA.

Organizacijski razvoj
Organizacijski razvoj udruge usmjerili/e smo na educiranje i informiranje u područjima od interesa za rad Centra te na poboljšanju timskog rada ureda. Teme na koje su se članice ureda educirale su raznolike: od javnog zagovaranja i diskriminacije do ženskih ljudskih prava. Izdvajamo značajnije: radionica o javnoj nabavi i koncesijama (Zelena Istra), feministički aktivizam te principi rada s korisnicima/icama (Lepa Mlađenović), sudjelovanje na Feminističkoj ljetnoj školi u organizaciji Ženskog prostora iz Niša, Izbori za Europski parlament – stavovi kandidata i kandidatkinja o pitanjima zaštite ženskih prava i prava manjinskih skupina, edukacija za koordinatore/ice volontera/ki (Volonterski centar Istra), …
Također smo radili/e na samofinanciranju udruge gdje smo proveli/e edukacije i istraživanja u okviru ljudskih prava i ravnopravnosti spolova za različite javne institucije.

U Centru je u 2014. godini je volontiralo 9 volontera/ki koji/e su zajedno odradili/e 2296 sati.

Prikupljanje novčanih sredstava
Tijekom 2014. godine razvijali/e smo projektne prijedloge samostalno i u partnerstvu te smo se prijavljivali/e na natječaje kako bi osigurali/e sredstva za rad. Sveukupno smo prijavili/e 12 projekata, od kojih smo njih 7 prijavili/e na EU natječaje. Projektni prijedlozi većinom su pokrivali teme koje se tiču ravnopravnosti spolova, ženskih ljudskih prava, javnog zagovaranja za dobro upravljanje i aktivno građanstvo te prava LGBT osoba. Pozvani/e smo da napišemo potpune prijave na tri EU natječaja, jedan kojem smo mi nositelji i dva u kojima smo partneri.

Vidljivost rada organizacije

U 2014. godini bilo je 196 medijskih objava o radu Centra za građanske inicijative Poreč (tisak, radio, televizija, web portali).  Želimo istaknuti kako su neke naše medijske objave popratili i nacionalni mediji, čime smo povećali/e svoju vidljivost i prepoznatljivost na području čitave Hrvatske.
Kako bi modernizirali/e svoj vizualni identitet, angažirali/e smo dizajnericu koja je osuvremenila logotip udruge.
Redovito informiramo javnost preko naše Facebook stranice (http://www.facebook.com/CGIPorec), gdje obavještavamo javnost o našim projektima, aktivnostima i različitim reakcijama na aktualne događaje.
U 2014. godini objave na Facebooku vidjelo je cca. 17 000 osoba.

Silvia Žufić Dujmović, koordinatorica
Poreč, srpanj 2015.