Seksizam naš svagdašnji

Nositelj projekta: Centar za građanske inicijative Poreč

Partneri:

Hrvatsko novinarsko društvo

Islandska organizacija za ženska ljudska prava (IWRA)

Razdoblje provedbe projekta: 1.10.2022. – 31.12.2023.

Ukupna vrijednost projekta: 89.812,51 €

Kontakt osoba za više informacija: Nataša Vajagić, natasa@cgiporec.hr

Poveznice na relevantne internetske stranice: www.cgiporec.hr

Sažetak projekta:

Ključni problemi kojima se ovaj projekt bavi su neprepoznavanje seksizma i njegove štetnosti, blage sankcije, nejasni i nedostatni mehanizmi, normalizacija i prihvaćanje seksizma u medijima i oglašivačkoj industriji te njegovo rijetko i sporadično prijavljivanje. CGI već 5 godina prati i objavljuje primjere seksizma iz medija i oglašivačke industrije na FB i IG stranici te ih prijavljuje nadležnim institucijama. Na te načine uspješno je utjecao na uklanjanje nekih od izrazito seksističkih pojava u medijima te informirao medije i javnost o zakonskoj osnovi za zabranu reproduciranja seksizma i štetnost istog. Kako bi se povećao doseg i utjecaj u njihovom uklanjanju iz nacionaqlnih i lokalnih medija te osvijestilo javnost, potrebno je povećati kapacitete za njegovo praćenje, objavu, kvalitetniju prijavu te povećati aktivnosti senzibiliziranja građana/ki. Kako bi se to postiglo, potrebno je povećati broj prijava i to na način da se na OCD-e u RH motivirane za zaštitu ženskih ljudskih prava prenesu iskustva i znanja CGI-a. Potrebno je i unaprijediti i nadograditi model praćenja, objave i prijave kako bismo imali relevantnije i sustavnije podatke na temelju kojih će se zagovarati promjene i strože sankcije kod donositelja odluka. U svrhu povećanja uklanjanja seksističkih članaka/oglašivačkih kampanja potrebno je i izgraditi suradnju i međusobno razumijevanje uloga i nadležnosti institucija i OCD-ova kako bi se povećala efikasnost kod samih prijava. Provedbom projekta utjecat ćemo na razvijanje sveukupne svijesti o nedopustivosti reprodukcije seksizma u medijima i oglašivačkoj industriji te njegove štetnosti za stvaranje sigurnog, uključujućeg i podržavajućeg društva za žene. 

Projekt „Seksizam naš svagdašnji“ je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna I Norveške u okviru EGP grantova.

Project title: Our Daily Sexism

Project leader: Centre for Civil Initiatives Poreč

Partners:

The Croatian Journalists’ Association

Icelandic Women’s Rights Association

Project implementation period: October 1st 2022 – Decembre 31st 2023

Project total value: 89.812,51 €

Contact person for more information: Nataša Vajagić, natasa@cgiporec.hr

Link to relevant internet pages: www.cgiporec.hr

Project summary:

The key issues addressed are non-recognition of the harmfulness of sexism, mild sanctions, unclear and insufficient mechanisms, normalization and acceptance of sexism in the media and the advertising industry, and its rare and sporadic reporting. For 5 years now, CGI has been monitoring and publishing examples of sexism on FB and IG pages and reporting them to competent institutions. In these ways, it successfully influenced the removal of some of the most sexist phenomena in the media and informed them and the public on the legal basis for banning the reproduction of sexism and its harmfulness. In order to increase the reach and influence in their removal from national and local media and to raise public awareness, it is necessary to increase the capacity for its monitoring, publication, better reporting and increase the activities of sensitizing citizens. To achieve this, it is necessary to increase the number of applications by transferring CGI‘s knowledge to CSOs motivated to protect women’s human rights. It is also necessary to improve and upgrade model of monitoring, publication and reporting in order to have more relevant and systematic data on the basis of which changes and stricter sanctions will be advocated. In order to increase the elimination of sexism, it is also necessary to build cooperation and mutual understanding of the roles and responsibilities of institutions and CSOs in order to increase the efficiency of the applications themselves. By carrying out all the above activities and public campaigns, we will influence the development of overall awareness of the inadmissibility of the reproduction of sexism in the media and advertising industry and its harmfulness to create a safe, inclusive and supportive society for women.

The Our Daily Sexism project benefits from a grant under the Active Citizens Fund from Iceland, Liechtenstein and Norway, through the EEA Grants.