logo
facebook
mail
traži

Programi

PODRUČJA DJELOVANJA CGI-a:

  1. ženska i LGBT ljudska prava
  2. ljudska prava
  3. demokracija i aktivno građanstvo

  

  1. Promocija i zaštita ljudskih prava

 Zaštita ljudskih prava i temeljnih sloboda kroz primjenu načela vladavine prava

- pružanje direktne zaštite korisnicima/icama

- pokretanje inicijativa za promjene postojećih zakona i donošenje novih zakona i akata

- sudjelovanje u donošenju javnih politika o suzbijanju diskriminacije

- provođenje zagovaračkih aktivnosti i jačanje kapaciteta OCD-ova

- provođenje edukacija za ciljane skupine

- stručno usavršavanje djelatnika/ica

- zagovaračke aktivnosti u svrhu poboljšanja položaja i kvalitete života svih marginaliziranih skupima (osobe s invaliditetom, nacionalne manjine, žene, seksualne manjine i ostale marginalizirane skupine)

- promoviranje i njegovanje antifašističkih vrijednosti

Jačanje kapaciteta CGI-a unutar antidiskriminacijske mreže

- sudjelovanje u radu mreže

- nastavak rada i jačanja kapaciteta CGI-a kao kontakt točke Ureda pučke pravobraniteljice u svrhu suzbijanja diskriminacije

- podnošenje prijava pravobraniteljstvima kroz direktnu zaštitu i rad s korisnicima/icama

Formiranje javnog mnijenja

- praćenje rada javnih institucija i informiranje javnosti o stanju ljudskih prava i pojavnosti/suzbijanju diskriminacije

- senzibiliziranje javnosti u cilju promocije i zaštite ljudskih prava

- organiziranje javnih događanja, razgovaraona, akcija, tribina, obilježavanje važnih datuma

- suradnja s medijima u svrhu promocije i zaštite ljudskih prava

  1. Promocija i zaštita ženskih ljudskih prava

Postizanje ravnopravnosti spolova

- Praćenje primjene i provedbe zakona, politika, strategija

- osvještavanje ciljnih skupina i javnosti o ravnopravnosti spolova

- Educiranje, praćenje rada i pružanje podrške povjerenstvima za ravnopravnost spolova

- Osnaživanje žena u jednoroditeljskim obiteljima

- Kreiranje sigurnog ženskog prostora

- promocija feminizma i ženskog aktivizma

- Informiranje i osvještavanje šire javnosti o ženskim ljudskim pravima putem društvenih mreža i weba

- Organiziranje javnih događanja, tribina, razgovaraona, akcija povodom obilježavanja  datuma važnih za žene

- Sudjelovanje u Ženskoj mreži Hrvatske i PETRA mreži

- Stručno usavršavanje zaposlenika/ica

Program protiv nasilja nad ženama

- Educiranje ciljanih skupina o nasilju nad ženama

- Osvještavanje javnosti o problemu nasilja nad ženama

- Stvaranje podrške resocijalizaliciji i reintegraciji žena nakon izlaska iz nasilja

- Sustavno educiranje mladih i javnosti o svim vrstama nasilja nad ženama

- Ratifikacija Konvencije VE o nasilju nad ženama i nasilju u obitelji

- sudjelovanje u radu Ženskog suda – feminističkog pristupa pravdi

- Organiziranje javnih događanja, tribina, razgovaraona, akcija povodom obilježavanja  datuma važnih za žene

- Stručno usavršavanje zaposlenika/ica

Žene i politika

- Zagovaranje veće političke participacije žena

- Sustavno educiranje žena u politici

- Osnaživanje žena za ulazak u politiku

- Praćenje primjene i provedbe zakona, politika, strategija

- Praćenje utjecaja javnih politika na položaj žena

- Organiziranje javnih događanja, tribina, razgovaraona, akcija povodom obilježavanja  datuma važnih za žene

- Stručno usavršavanje zaposlenika/ica

Seksualna i reproduktivna prava žena

- Očuvanje ženskih seksualnih i reproduktivnih prava i zdravlja

- Otvaranje tema iz područja ženskog zdravlja, rodno uvjetovanog nasilja, ženske seksualnosti

- Senzibiliziranje javnosti za pojave rodno uvjetovanih diskriminacijskih praksi

- Smanjenje utjecaja određenih društvenih skupina na ograničavanje ženskih reproduktivnih prava

- Organiziranje javnih događanja, tribina, razgovaraona, akcija povodom obilježavanja  datuma važnih za žene

- Stručno usavršavanje zaposlenika/ica

Promocija i zaštita LGBT ljudskih prava

- provođenje edukacija u cilju otvaranja društva prema LGBT zajednici, povećanja vidljivosti LGBT osoba u društvu i sprječavanja diskriminacije

- organizacija i sudjelovanje u javnim kampanjama

- stručno usavršavanje djelatnika/ica

- organiziranje javnih događanja, razgovaraona, akcija, tribina, obilježavanje važnih datuma

- sudjelovanje u radu mreža koje se bave promocijom i zaštitom ljudskih prava (BABELNOR, Inicijativa za donošenje Zakona o životnom partnerstvu)

  1. Demokracija i aktivno građanstvo

 

Demokracija

- Promoviranje principa dobrog upravljanja i povećanja građanskog sudjelovanja u procesima donošenja odluka u RH na svim razinama jačanjem građanske pozicije, lokalnih organizacija civilnog društva, lokalnih vijeća, povjerenstava te njihove međusobne komunikacije promičući participativne demokratske principe, alate i procese

- Borba protiv korupcije i klijentelizma, praćenje postupaka javne nabave i sukoba interesa

- Zagovaranje za povećanje transparentnosti rada, odnosno dobrog upravljanja javne uprave te povećanje sudjelovanja predstavnika/ica udruga u procesu donošenja odluka kroz istraživanja, analize, sastanke ili javne akcije

- Nagledanje i praćenje javnih politika i njihove provedbe

- Sudjelovanje u procesima kreiranja politika i donošenja odluka na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini

- Podizanje razine interesa, znanja i kompetencija OCD-ova o načelima dobrog upravljanja kroz edukativne aktivnosti

- Edukacije građana i građanki o načinima uključivanja u procese donošenja odluka, nadgledanju i praćenju javnih politika čime se nastoji utjecati na organizacije civilnog društva, lokalne dužnosnike i lokalna vijeća da zagovaraju interese građana/građanki i promiču suradnju i komunikaciju između lokalnih predstavnika/ica i različitih grupacija/inicijativa.

- Promicanje društvene uključenosti i integracije manjinskih skupina ili skupina izloženih riziku

- Edukacija CGI-ja na polju javnih politika i zagovaranja

- Sudjelovanje u radu: Platforme 112, Zagovaračke mreže, GOOD inicijative, Antifašističke fronte, Koalicije za sekularizam

Aktivno građanstvo

- Sudjelovanje u razvoju zajednice i promicanje društvene solidarnosti

- Promoviranje i poticanje suradnje među udrugama civilnog društva te edukacija njihovih članova i članica o aktivnom građanstvu i volonterstvu

- Izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva za promoviranje njihove uloge „aktivnih građana/građanki“, omogućavanje prijenosa novih informacija, znanja i kompetencija u polju aktivnog građanstva

- Transferiranje  informacija od građana/građanki  ka vlastima (JLS)

- Edukacija mladih o aktivnom građanstvu

- Poticanje i podržavanje projekata i/ili inicijativa koje su u našem djelokrugu, a odraz su prepoznatih potreba građana/ki prema jedinicama lokalne samouprave i institucijama

- Promoviranje i poticanje suradnje među udrugama civilnog društva te edukacija njihovih članova i članica o aktivnom građanstvu i volonterstvu

- Edukacije CGI-ja na polju aktivnog građanstva i volonterstva

- Sudjelovanje i organiziranje javnih akcija na temu aktivnog građanstva te poticanje građana/ki na uključivanje u akcije

- Formiranje javnog mjenja

  • Praćenje rada javnih institucija i informiranje javnosti o njihovom radu
  • Senzibilizranje javnosti za važnost uključivanja u političke procese i participaciju u donošenju odluka

Besplatna pravna pomoć

Centar za građanske inicijative Poreč besplatno pruža primarnu pravnu pomoć sukladno Zakonu o besplatnoj pravnoj pomoći (NN 143/13).

Što obuhvaća primarna pravna pomoć?
- opću pravnu informaciju
- pravni savjet
- sastavljanje podnesaka pred javnopravnim tijelima, Europskim sudom za ljudska prava i međunarodnim organizacijama
- zastupanje u postupcima pred javnopravnim tijelima
- pravnu pomoć u izvansudskom mirnom rješenju spora.

Što ne obuhvaća primarna pravna pomoć?
- zastupanje u sudskim postupcima
- sastavljanje podnesaka u sudskim postupcima.
To je sekundarna pravna pomoć koju pružaju odvjetnici prema Zakonu o besplatnoj pravnoj pomoći, a postupak se pokreće podnođenjem Zahtjeva za odobravanje korištenja besplatne pravne pomoći uredu državne uprave u županiji prema Vašem prebivalištu.

Kada mogu ostvariti pravo na primarnu pravnu pomoć?

Pravo na primarnu pravnu pomoć imate ako ispunjavate sve sljedeće uvjete:
- sami ne raspolažete dovoljnim znanjem i sposobnošću da ostvarite svoje pravo;
- pravna pomoć Vam nije osigurana na temelju posebnih propisa, i
- Vaše materijalne prilike su takve da bi plaćanje stručne pravne pomoći moglo ugroziti Vaše uzdržavanje i uzdržavanje članova Vašeg kućanstva.

Za više informacija, obratite nam se na 052452746 ili na fani@cgiporec.hr 

logo

Partizanska 2d, 52440 Poreč

Tel:
+385 / 52 / 452 746

FB:

www.facebook.com/CGIPorec

E-mail:
cgiporec@cgiporec.hr

Koordinatorica:
Silvia Žufić Dujmović

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

Centar za građanske inicijative Poreč korisnik je institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i razvoj udruge.