logo
facebook
mail
traži

Preporuka Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova

REPUBLIKA HRVATSKA

PRAVOBRANITELJICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA

Ev. broj: PRS 09-01/16-38

Ur. broj: 12-16-02

Zagreb, 12. listopada 2016.

KBC „Sestre milosrdnice“

Vinogradska cesta 29

10000 Zagreb

n/p doc.dr.sc. Mario Zovak, ravnatelj

Predmet: Pritužba Ženske mreže Hrvatske na aktivnosti molitvene inicijative „40 dana za život“ u KBC „Sestre milosrdnice“ – preporuka, daje se; izvješće i dokumentacija, traže se

Poštovani gospodine Zovak,

Zaprimili smo pritužbu Ženske mreže Hrvatske na aktivnosti molitvene inicijative „40 dana za život“ na površini Kliničkog bolničkog centra „Sestre milosrdnice“. U pritužbi se navodi da je unutar bolničkog kruga postavljen štand na kojemu dežurna osoba dijeli promotivni materijal molitvene inicijative, dok je iz fotografija vidljivo da se štand i transparenti molitvene inicijative nalaze u prostoru Kliničkog bolničkog centra. U medijima smo uočili da ste 07. listopada 2016. dali izjavu: „Izvješćujemo Vas kako je KBC Sestre milosrdnice dopisom broj: 1/l-l3871116 od 20. rujna 2016., molitvenoj inicijativi '40 dana za život' dao suglasnost da organizira miroljubivo molitveno bdijenje pred Kliničkim bolničkim centrom Sestre milosrdnice. Također Vas izvješćujemo da smo u međuvremenu od glavnog organizatora miroljubivog bdijenja zatražili da se sukladno našoj suglasnosti premjeste ispred bolnice“. Nakon toga, mediji su ponovo 10. listopada 2016. izvijestili da se aktivnosti inicijative nastavljaju odvijati u krugu bolnice.

Sukladno odredbama Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08), Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova je neovisno tijelo nadležno za suzbijanje diskriminacije temeljem spola, bračnog i obiteljskog statusa te spolne orijentacije. Pravobraniteljica u okviru svoga rada zaprima prijave svih fizičkih i pravnih osoba vezane uz diskriminaciju u području ravnopravnosti spolova te razmatra slučajeve kršenja načela ravnopravnosti spolova i slučajeve diskriminacije prema pojedincima ili grupama pojedinaca. Pravobraniteljica u skladu sa svojim ovlastima prati provođenje propisa vezanih uz ravnopravnost spolova, a jedno od područja ravnopravnosti spolova koje posebno prati u skladu s općim pravilima međunarodnog prava i pravne stečevine Europske zajednice i Ujedinjenih naroda je područje reproduktivnog zdravlja žena.

U posljednjih nekoliko godina u Republici Hrvatskoj se intenzivirala kampanja protiv prava žene na slobodno odlučivanje o vlastitom reproduktivnom zdravlju i rađanju djece, a određenom kulminacijom moglo bi se smatrati uključivanje samih zdravstvenih ustanova u kampanju. U travnju ove godine Pravobraniteljica je, potaknuta novinarskim upitom, reagirala u slučaju plakata molitvene inicijative „40 dana za život“ u čekaonici ginekološkog odjela KBC „Sestre milosrdnice“, istaknuvši da, premda ne treba osporavati pravo na aktivizam molitvene inicijative, zdravstvene ustanove nisu mjesto za takve aktivnosti. Nakon medijskih napisa plakat je uklonjen, a ravnateljstvo bolnice istaknulo je da unutar bolnice nije dozvoljeno postavljanje promotivnih plakata takve vrste (premda je, prema medijskim napisima, plakat prethodno postavljen uz dozvolu bolnice).

U posljednjih mjesec dana javljaju se novi slučajevi pretvaranja javnozdravstvenih ustanova u poprišta aktivističkih skupova i kampanja – u Domu zdravlja Zagreb-Zapad letak protiv pobačaja Svetišta Majke Božje Lurdske Vepric nudi se kao promotivni materijal Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, u Općoj županijskoj bolnici Vukovar javno se obznanjuje termin pobačaja kako bi se u to vrijeme organizirao molitveni skup, a najnoviji primjer je ovaj slučaj. Nastavno na navedene slučajeve izdali smo javno priopćenje koje Vam dostavljamo u privitku, te smo Ministarstvu zdravlja uputili preporuku da izradi naputak/uputu o postupanju zdravstvenih ustanova prema aktivističkim inicijativama unutar i u okolici prostora zdravstvenih ustanova.

Vezano za predmetnu problematiku, skrećem Vam pažnju na sljedeći pravni okvir.

Prema Ustavu Republike Hrvatske (NN 85/10), Hrvatska je suverena i demokratska država (čl. 1. i 2.) u kojoj je ravnopravnost spolova jedna od najviših vrednota ustavnog poretka (čl. 3.). Istovremeno, vjerske zajednice su odvojene od države (čl. 41.).

Sukladno članku 44. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08, 71/10, 139/10,  22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14 i 154/14), Klinički bolnički centar „Sestre milosrdnice“ je javnozdravstvena ustanova.

Sukladno odredbama čl.6. st.4. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08) i čl. 1. Direktive Vijeća Europske unije 2004/113/EZ o provedbi načela jednakog postupanja prema muškarcima i ženama u pristupu i nabavi robe, odnosno pružanju usluga, kojima se zabranjuje diskriminacija u odnosu pristup uslugama, svaka žena ima pravo slobodno odlučivati o svojem seksualnom i reproduktivnom zdravlju, što uključuje i pravo na slobodno odlučivanje o broju djece te radi navedenog ima pravo na zdravstvenu uslugu legalno induciranog prekida trudnoće pod uvjetima propisanima Zakonom o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodno odlučivanje o rađanju djece (NN 18/78 i 88/09).

Sukladno članku 4. Zakona o zaštiti prava pacijenata (NN 169/04 i 37/08) ženama mora biti osigurano pravo na fizički i mentalni integritet te zaštita osobnosti, uključujući poštivanje njihove privatnosti, svjetonazora te moralnih i vjerskih uvjerenja.

Sukladno članku 12. Konvencije o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena (UN) zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj dužne su poduzimati sve odgovarajuće mjere radi uklanjanja diskriminacije žena u području zdravstvene zaštite kako bi osigurale dostupnost zdravstvenih usluga, uključujući one koje se odnose na planiranje obitelji.

U skladu s time glase i preporuke UN-ovog Odbora za ukidanje diskriminacije žena, koji je u Zaključnim primjedbama na objedinjeno 4. i 5. izvješće Republike Hrvatske o provedbi Konvencije o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena, objavljenima 24. srpnja 2015., istaknuo kako treba spriječiti nazadovanje u područjima spolnog i reproduktivnog zdravlja, uključujući pristup sigurnom pobačaju i kontracepcijskim sredstvima. Stoga je Odbor u preporuci br. 31. pozvao Republiku Hrvatsku da, između ostaloga, osigura neometan pristup žena uslugama skrbi o reproduktivnom zdravlju, osobito skrbi pri pobačaju i poslije pobačaja, kao i kontracepcijskim sredstvima.

U Rezoluciji 1464(2005) Vijeća Europe „Žene i religija u Europi“ ističe se da je dužnost zemalja članica Vijeća Europe zaštititi žene od kršenja njihovih prava u ime religije i promovirati i u potpunosti provoditi politiku rodne ravnopravnosti (čl. 6.). Stoga je Parlamentarna skupština Vijeća Europe pozvala zemlje članice i da između ostalog jamče odvojenost crkve i države, što je nužno kako bi se osiguralo da žene ne budu podvrgnute religijski inspiriranim zakonima i politikama, npr. u području zakona o obitelji, razvodu i pobačaju (čl. 7.3.).

Smatram da praksa provođenja aktivističkih kampanja na površini zdravstvenih ustanova nije u skladu s navedenim pravnim okvirom. To se općenito odnosi na kampanje bilo koje interesne grupacije koja se protivi pružanju neke zdravstvene usluge, a posebno na ovaj konkretan slučaj koji se tiče reproduktivnog zdravlja žena i aktivista/ca koji se protive vršenju pobačaja. Čak i ako zanemarimo neprimjerenost provođenja takvih kampanja na površinama zdravstvenih ustanova, treba istaknuti činjenicu da ne postoji nijedan utemeljen razlog iz kojega bi se kampanja aktivista/ica koji se protive vršenju pobačaja trebala odvijati upravo na površinama zdravstvenih ustanova. Aktivnosti u sklopu takve kampanje mogu se provoditi na drugim dostupnim mjestima, poput javnih površina ili unutar crkava koje su predviđene kao mjesta za molitve i druge vjerske obrede. Prema tome, ne postoji nijedan valjan argument prema kojem bi se za takve aktivnosti koristila površina javnozdravstvenih ustanova. Jedini dodatan efekt koji se postiže provođenjem kampanje na površinama zdravstvenih ustanova, a ne negdje drugdje, je vršenje psihološkog pritiska na žene i ginekologe/inje.

Zdravstvene ustanove ne bi trebale dopuštati provođenje takvih aktivnosti unutar svojih površina isto kao što ne bi dopuštale provođenje kampanja usmjerenih protiv pružanja nekih drugih zdravstvenih usluga. Hipotetski, zasigurno bi se neprihvatljivim označilo održavanje skupova, distribuiranje promotivnih materijala i postavljanje transparenata i štandova na površini zdravstvenih ustanova protiv, primjerice, provođenja kemoterapije, psihijatrijskog liječenja, transfuzije krvi ili zahvata plastične kirurgije, iz razloga što određene aktivističke grupacije te zdravstvene usluge smatraju štetnima i nude druge opcije kao alternativu.

Slijedom navedenoga, temeljem članka 23. st.1. Zakona o ravnopravnosti spolova, Kliničkom bolničkom centru „Sestre milosrdnice“ dajem  p r e p o r u k u  da osigura svojim pacijenticama neometan pristup zakonski zajamčenim zdravstvenim uslugama na način da ih oslobodi svih aktivističkih pritisaka na površini KBC-a. Molim Vas da mi dostavite obavijest o Vašem postupanju u skladu s preporukom.

Također Vas molim da mi temeljem članka 23. st.3. i čl. 25. st.1. Zakona o ravnopravnosti spolova najkasnije u roku od 30 dana od dana primitka ovog podneska dostavite izvješće o cjelokupnoj problematici i odnosu KBC „Sestre milosrdnice“ prema molitvenim aktivistima/cama, uključujući očitovanje na navode iz pritužbe Ženske mreže Hrvatske i osvrt na medijske napise od 10.10.2016. o ponovnom provođenju aktivnosti molitvene inicijative u krugu bolnice, te presliku dopisa kojim se molitvenoj inicijativi daje suglasnost za molitveno bdijenje.

S poštovanjem,

        PRAVOBRANITELJICA

ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA  

         Višnja Ljubičić, dipl. iur.

logo

Partizanska 2d, 52440 Poreč

Tel:
+385 / 52 / 452 746

FB:

www.facebook.com/CGIPorec

E-mail:
cgiporec@cgiporec.hr

Koordinatorica:
Silvia Žufić Dujmović

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

Centar za građanske inicijative Poreč korisnik je institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i razvoj udruge.