logo
facebook
mail
traži

O CGI-u

Tko smo?

 • Centar za građanske inicijative Poreč je ljudskopravaška, feministička, mirotvorna i neprofitna organizacija civilnog društva koja, poštujući načela slobode, jednakosti i ravnopravnosti, od 1992. godine štiti i promovira ljudska prava i aktivno građanstvo,  pruža direktnu zaštitu, javno zagovara i lobira predstavnike/ice javne vlasti, osvještava i educira građanke i građane, pruža potporu u radu i razvoju organizacija civilnog društva i građanskih inicijativa koje doprinose općem dobru i jačanju građanskog društva.

Naša vizija:

 • Dobro organizirano i utjecajno civilno društvo u zajednici u kojoj se ostvaruju ljudska prava i svi/e građani/ke imaju jednake mogućnosti za kvalitetan život u skladu s prirodom.

Vrijednosti organizacije:

 • sloboda, jednakost, ravnopravnost, mirotvornost, socijalna pravda, poštivanje ljudskih prava, nepovredivost vlasništva, očuvanje prirode i čovjekova okoliša, vladavina prava, demokratski višestranački sustav, solidarnost.

Naši/e korisnici/ice:

 • Organizacije civilnog društva (udruge i neformalne inicijative), žene, mladi, stari, osobe s invaliditetom, LGBT osobe, nacionalne manjine

Kako djelujemo?

 • CGI djeluje kroz javno zagovaranje za promjene, osvještavanje i edukaciju građana/ki i pružanje potpore radu i razvoju udrugama i inicijativama koje doprinose općem dobru i jačanju građanskog društva u Hrvatskoj. CGI djeluje na području Istarske županije, na području Hrvatske te izvan nje, u suradnji s drugim udrugama i mrežama.

 

CILJEVI OSNIVANJA CGI-a:

 • Izgradnja mira i demokracije zasnovanih na poštivanju temeljnih ljudskih prava i sloboda te društva u kojem će najviša vrijednost biti slobodni/e građani i građanke jednaki/e u svojim pravima  i slobodama i koji/e će svoj život uređivati po vlastitoj mjeri, interesima i potrebama.

 SVRHA I PROGRAMSKO PODRUČJE DJELOVANJA CGI-a:

 • promicanje, zaštita i unaprjeđivanje ljudskih prava, posebice ženskih ljudskih prava na feminističkim načelima
 • pomoć razvoju demokratskog procesa promoviranjem pluralizma kao načela ustrojstva države i društva koji legitimira građane/ke da slobodno ostvaruju svoje interese;
 • poticanje razvoja lokalne samouprave, organizacija civilnog društva i zajednice kao okvira za unapređenje kvalitete življenja i zadovoljavanja svakodnevnih potreba i interesa građana i građanki;
 • osposobljavanje CGI-a za kvalitetno i učinkovito pružanje usluga, djelovanje te ostvarivanje financijskih, stručnih i ostalih neophodnih kapaciteta za razvoj novih inicijativa. 

 DJELATNOST CGI-a:

 • Promicanje kulture ljudskih prava, mira, nenasilja i tolerancije te jačanje svijesti o njihovoj važnosti organiziranjem tribina, okruglih stolova, seminara, radionica, kampanja i sl.;
 • Pružanje podrške ljudima čija su ljudska prava i slobode ugroženi;
 • Unapređivanje i razvijanje specifičnih ljudskih prava žena, pružanje neposredne potpore u ostvarivanju prava na razliku, život bez nasilja i prava na izbor – javno zagovaranje ženskih prava, jačanje institucionalnih oblika podrške ženama u ostvarivanju prava na punu participaciju u svim sferama političkog, javnog i ekonomskog života u zajednici;
 • Poticanje i podrška građanskim inicijativama u cilju aktivnijeg uključivanja u procese odlučivanja na lokalnoj razini;
 • Praćenje i analiza donošenja i provođenja odluka, propisa i drugih pravnih akata na lokalnoj i županijskoj razini, zakona i upravno-pravne prakse na razini RH te pokretanje zakonodavnih inicijativa;
 • Izdavanje biltena, časopisa, brošura i knjiga, snimanje filmova i sl.
logo

Partizanska 2d, 52440 Poreč

Tel:
+385 / 52 / 452 746

FB:

www.facebook.com/CGIPorec

E-mail:
cgiporec@cgiporec.hr

Koordinatorica:
Silvia Žufić Dujmović

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

Centar za građanske inicijative Poreč korisnik je institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i razvoj udruge.