logo
facebook
mail
traži

Nova koordinatorica CGI-a

Centar za građanske inicijative je održao 19. 04. 2010. u Poreču, redovnu, izvještajnu i izbornu Skupštinu. Na Skupštini su članovi i članice prihvatili izvještaj o radu i financijski izvještaj za 2009. godinu. U izvještaju o radu posebno su naglašene aktivnosti i problemi na području direktne zaštite ljudskih prava nastali primjenom Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći. U 2009. godini je značajan nastavak aktivnosti CGI-a na jačanju lokalne demokracije, kroz poticanje osnivanja povjerenstava za ravnopravnost spolova u gradovima u Istri te pripremu edukacije i radionica za članove i članice povjerenstava. Obavljene su edukacije za članove i članice nekoliko gradskih Savjeta mladih radi jačanja njihova kapaciteta. Nizom aktivnosti usmjerenih na ženska ljudska prava, u suradnji s više od 150 žena Istre, ostvaren je rezultat - izrađen je prijedlog Politike ravnopravnosti spolova Istarske županije. 2009. godine CGI je svojim aktivnostima poticao veće sudjelovanje žena na izbornim lista, izrađena je analiza kandidacijskih lista i rezultata izbora u Istarskoj županiji po spolu. Time, CGI prati izborne rezultate po spolu od u Istri od 1997.godine do danas. Skupština CGI-a Poreč je raspravila probleme i izazove s kojima se CGI-a suočava kroz sudjelovanje u radu raznih saveza i mreža OCD-a. Nakon rasprave Skupština CGI-a je prihvatila nastavak suradnje s drugim OCD u dosadašnjim savezima i mrežama. Članovi i članice Skupštine Centra za građanske inicijative Poreč su jednoglasno izabrali novu koordinatoricu, Silviu Žufić Dujmović, na mandat od četiri godine. Silvia Žufić Dujmović je dugogodišnja aktivistica Centra za građanske inicijative, a zaposlena je u CGI-u od 2000. godine. Silvia Žufić Dujmović je pohađala niz različitih edukacija koje su važne za djelovanje CGI-a Poreč, od edukacija za ljudska prava, nenasilja, djelovanja u zajednici do jačanja kapaciteta organizacija civilnog društva, pa njezin izbor garantira nastavak i jačanje djelovanja CGI-a.
logo

Partizanska 2d, 52440 Poreč

Tel:
+385 / 52 / 452 746

FB:

www.facebook.com/CGIPorec

E-mail:
cgiporec@cgiporec.hr

Koordinatorica:
Silvia Žufić Dujmović

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

Centar za građanske inicijative Poreč korisnik je institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i razvoj udruge.